INTEGRITETSPOLICY FÖR SVEDALA BLOCK & PENNOR AB

Behandlingen av personuppgifter

Det är viktigt att du alltid ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och våra skyldigheter följer enligt dataskyddsförordningen, GDPR.

Personuppgiftsansvarig

Svedala Block & Pennor AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för den behandling av personuppgifter som sker.

När sker behandling av personuppgifter?

Svedala Block & Pennor AB behandlar dina personuppgifter när du:

– Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev.

– Gör en beställning av oss eller efterfrågar en prisuppgift.

– Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss.

– Söker kontakt med oss i övrigt.

– Deltar i undersökningar

Registrerade uppgifter

När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar kan följande komma att registreras:

– Namn på företagets kontaktpersoner

– Deras befattning

– Telefonnummer

– E-postadresser.

Svedala Block & Pennor ABs strävan är att inte registrera personnummer och känsliga personuppgifter såsom uppgift om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv. Om du själv lämnar sådan information, till exempel inför en föreläsning att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du anmäler dig till våra nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev, efterfrågar prisuppgifter eller prislistor samt vid beställning, registreras och hanteras du som en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt klientregister och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Svedala Block & Pennor ABs tjänste- och produktutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i klientregistret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Svedala Block & Pennor AB  i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att utföra beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss. De kan också lämnas till utomstående i de fall du ger samtycke till detta för att t.ex. kunna slussa dig vidare till värdefulla kontakter.

Härutöver kan dina personuppgifter även komma att lagras i molnet hos Svedala Block & Pennor ABs leverantörer av IT-tjänster så som t.ex. Google. Vissa av dessa datacenter är belägna utanför EU/EES-området och då kan dina personuppgifter också komma att sparas där.

I samtliga ovan nämnda situationer är Svedala Block & Pennor AB personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Svedala Block & Pennor AB använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträden är skyldiga att följa Svedala Block & Pennor ABs instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Svedala Block & Pennor ABs instruktioner. Personuppgiftsbiträden är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten, föreläsningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Är du kund och du har samtyckt till att dina kontaktuppgifter får användas till marknadsföringsändamål ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Svedala Block & Pennor AB. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till personuppgiftsombudet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära ändring.

Länkar

På Svedala Block & Pennor ABs webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Svedala Block & Pennor AB har emellertid vidtagit rimliga tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst.

Cookies för utveckling av vår hemsida

För att vi ska kunna förbättra och utveckla vår hemsida spårar vi data med Cookies, även kallat kakor. Detta är en grundläggande funktion för att kunna effektivisera hemsidor och spårar du själv inte redan cookies rekommenderar vi att du tar kontakt med oss omgående för ett förutsättningslöst möte. Du når oss på 040-400037 eller info@svedalablock.se.

En cookie eller kaka är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information. Den används för att underlätta för besökaren på webbplatsen.

Gör du några inställningar eller val på webbplatsen, så kan information om det sparas i cookien. Nästa gång du besöker samma webbplats, slipper du göra om samma inställningar. Istället är det cookien som meddelar webbplatsen att besökaren varit där tidigare och vilka inställningar som gjorts.

Gör du nya inställningar på webbplatsen, byts den gamla cookien ut mot en ny i din dator. Cookies används alltså av praktiska skäl för att underlätta för dig som besöker en viss webbplats.

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies. Vill du emellertid inte att cookies skall lagras i din dator kan du ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när den tar emot en cookie. Då kan du själv avgöra om du skall ta emot den eller inte.

Lag om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389) ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och varför cookies används.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Svedala Block & Pennor AB kan du i första hand vända dig till vårt personuppgiftsombud per e-mail info@svedalablock.se eller vid behov använda våra ordinarie kontaktuppgifter.